Procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 52 W SZCZECINIE

 

Wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora

Nr5/2019 z dnia 21.05.2019r.

WYKAZ PROCEDUR

PROCEDURA

I. Bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu

II. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola

III.Bezpieczeństwa zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren Przedszkola

IV. Postępowania w przypadku, gdy do Przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

V. Postępowania gdy na terenie Przedszkola zdarzył się wypadek

VI. Postępowania w sytuacjach zagrożenia życia dziecka wobec, którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne

VII. Postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka w Przedszkolu

VIII. Postępowania w przypadku stwierdzenia choroby pochodzenia pasożytniczego glistnicy i owsicy

IX. Postępowania w przypadku stwierdzenia świerzbu

X.Przestrzegania bezpieczeństwa w Sali gimnastycznej i rytmicznej

XI. Przestrzegania bezpieczeństwa w salach zajęć poszczególnych oddziałów

XII. Zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. Nr 9, poz. 59z późn. zm.)

2. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1

3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela(t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

5. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 59 ze zm.)

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. poz. 624 ze zmianami)

7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001r.,Nr126, poz. 1384 z późn. zm.),

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 zpóźn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 18.08. 2015 r w sprawie zakresów i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej(…)

10. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.)

11. Kodeks karny, art. 16

12. Statut Przedszkola Publicznego nr 52 w Szczecinie

13. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)

 

 

PROCEDURA I

BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Cel procedury

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przed­szkolu.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

1. Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, zobowiązani są znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu. W tym zakresie mają obowiązek także współpracować z dyrektorem, nauczycielami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

2. Nauczyciele: mają świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich ich działań.

3. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dziecioraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw.

4. Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola. Kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Sporządza protokoły z kontroli obiektów, odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy. Opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

 

Opis procedury

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci,

a w przypadku narażenia ich na niebez­pieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30przez rodziców/opiekunów bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.

3. Dzieci odbierane są z przedszkola do godz. 17.00przez rodziców/opiekunów bądź inne upoważnione osoby.

4. Od godziny 8:30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas

do swoich sal pod opieką nauczycieli. Dzieci przyprowadzone po godz. 8.30 będą odprowadzane przez rodzica lub personel pomocniczy do właściwej grupy.

5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.

6. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

7. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, nauczyciel wyznacza osobę

z personelu pomocniczego (np. woźną), która odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas nieobecności w sali nauczyciela. Osobie tej nie wolno ani na chwilę zostawić grupy samej.

8. Wrazie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bieli­zny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko, pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi.

9. Nauczyciel skupia swoją uwagę na dzieciach - nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę rozmową z rodzicem, opiekunem prawnym.

10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

11. Nauczyciel oraz personel pomocniczy odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci, i sprzętu w sali zabaw.

12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel oraz personel pomocniczy zwraca uwagę na bezkonfliktową i bez­pieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.

13. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie oraz egzekwuje ich przestrzeganie.

14. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

15. Przy przemieszczaniu się grupy, dzieci korzystając ze schodów, poruszają się po nich trzymając się poręczy; na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają.

16. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przycho­dzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności i w dzienniku zajęć.

17. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia nauczycielki zmienniczki, informując ją o liczebności grupy i wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

18. Nauczyciel nie pozostawia dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóź­nia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie lub zapewnia dzieciom opiekę innego nauczyciela. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

19. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stano­wiące zagrożenie bezpieczeństwa.

20. Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomićo tym dyrektora.

21. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.

 

 

PROCEDURA II

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Postanowienia ogólne

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

Cel procedury

Określenie szczegółowych obowiązków podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnione przez nich osoby, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu przyjścia do przedszkola i do momentu ode­brania dziecka z przedszkola.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

1. Rodzice, opiekunowie prawni: są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że wprowadzają dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby przez nich upoważnione odbierają dzieckoz przedszkola bezpośrednio od nauczyciela lub w sytuacji opisanej w procedurze nr 1 pkt. 7 od osoby wyznaczonej przez nauczyciela.

2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych.

3. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

4. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka

od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych.

 

PRZYPROWADZANIE DZIECI

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców opiekunów prawnych lub osoby upoważnione przez rodziców. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Osoby przyprowadzające dzieci, osobiście powierzają je nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali. W przeciwnym wypadku pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 6.30 – 9.00. O wyjątkowych sytuacjach przyjścia dziecka po godz. 9.00 należy uprzedzić osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w danym dniu do godz. 9.00.

4. W godzinach od 06.30 do 08.30 rodzice, opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej.

5. Od godziny 8:30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas

do swoich sal pod opieką nauczycieli. Dzieci przyprowadzone po godz. 8.30 należy przyprowadzić do swoich grup. Dzieci te będą odprowadzane przez rodziców lub personel pomocniczy do odpowiedniej grupy wiekowej.

6. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie

i bezpieczeństwo dziecka pozostawio­nego przez rodziców (opiekunów prawnych) na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

7. Osoba przyjmująca dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązana jest zwrócić uwagę na wnoszone w torbach, plecakach przez dziecko -zabawki i przedmioty – aby były bezpieczne, nie stwarzające zagrożenia. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo wnoszonych przez dziecko przedmiotów.

8. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielić wyczerpujących informacji na ten temat.

9. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

10. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel zawiadamia rodziców.

11. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę wirusową, bakteryjną bądź pasożytniczą nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną (także pasożytniczą) rodzice mogą przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

ODBIERANIE DZIECI

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) bądź inne osoby przez nich upoważnione

2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (opiekunowie prawni) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) /załącznik nr 1/.

3. W salach grup oraz sali zbiorczej, znajdują się wykazy osób upoważnionych do odbioru dzieci.

4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, rodzic (opiekun prawny), osoba upoważniona, zgłasza ten fakt nauczycielce.

7. Podczas wchodzenia i wychodzenia z budynku przedszkolnego, rodzice zobowiązani są do dokładnego zamykania drzwi .

8. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie upoważnienia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (opiekunów prawnych) bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej zawierającej imię i nazwisko, numer dowodu osobistego. Osoba odbierająca dziecko poświadcza tożsamość dowodem osobistym.

9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek uzgodnić jedną wersję wypełniania arkusza upoważnienia odbioru dziecka i dostarczyć w jednym egzemplarzu podpisanym przez oboje rodziców. W sytuacji niezgodności dziecko będzie wydawane wyłącznie rodzicom (opiekunom prawnym).

11. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną osobę, która w chwili odbioru dziecka powinna okazać się dowodem tożsamości.

12. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. Obowiązkiem rodziców jest zadbanie, aby osoby prawnie upoważnione do obioru dziecka, były przez nie znane i akceptowane.

13. W przypadku wyjątkowej telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego dotyczącego osoby nie wymienionej w arkuszu upoważnienia do odbioru (załącznik nr1), nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować tj. podać dane osobowe, numer dowodu osobistego, podpis osoby upoważnionej i dołączyć do rejestru upoważnień znajdującym się w sali zbiorczej.

14. W przypadku otrzymania informacji telefonicznej z placówki o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie prawni), osoby upoważnione do odbioru, odbierają dziecko z przedszkola wcześniej i udają się z dzieckiem do lekarza.

15. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców (prawnych opiekunów) dzieci oraz numerów telefonów osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

16. Odbiór dziecka następuje z sali danej grupy a od godz. 16.30 z sali zbiorczej. Dziecko może być wywoływane za pomocą domofonu znajdującego się w holu lub osobiście przez rodzica. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest o wyraźne przedstawienie się i poproszenie dziecka. Dzieci mogą być sprowadzane po schodach przez osobę odbierającą bądź personel pomocniczy.

17. Informacje niezbędne do przekazania rodzicowi (osobie odbierającej dziecko) lub nauczycielowi o dziecku powinny być przekazywane w jak najkrótszym czasie.

18. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00, nauczyciel sporządza notatkę, którą rodzic (opiekun prawny), osoba upoważniona potwierdza podpisem.

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godziny 17.00.

2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola, do godziny 17.00 - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnie­nia innego sposobu odebrania dziecka.

3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru.

4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy,) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dziec­kiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:

a. wydłużeniu czasu oczekiwania na rodziców (opiekunów prawnych), osoby upoważnione,

b. powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zo­staje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podej­muje policja.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH UŻYWEK

 

1. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora, który wydaje mu dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzi­ca/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

3. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną osobę do odbioru dziecka. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża tj. po godzinach otwarcia przedszkola, dyrektor placówki powiadamia policję w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem.

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zo­staje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w odpowiedniej placówce opiekuńczej podej­muje policja.

5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

6.Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko

z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to nauczyciel powiadamia o tym dyrektora. Dyrektor wnioskuje do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji domowej dziecka.

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH LUB ŻYJĄCYCH W SEPERACJI

 

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie,

o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiada­mia policję.

POSTĘPOWANIE, GDY DZIECKO JEST ODBIERANE Z PRZEDSZKOLA PRZEZ OSOBĘ MAŁOLETNIĄ

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia dyrektora placówki.

2. Nie wydaje dziecka, jednocześnie zawiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, osoby upoważnione.

3. Dalsze postępowanie jest zgodne z „Postępowaniem w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki” (pkt 4, pkt 5)

4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwości odbioru dziecka z przedszkola przez niepełnoletnie rodzeństwo. W tym przypadku wydanie dziecka może nastąpić tylko po podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych, w obecności dyrektora przedszkola pisemnego upoważnienia/oświadczenia do odbioru dziecka.

5. W szczególnych przypadkach dyrektor może o zaistniałym zdarzeniu powiadomić Sąd Rodzinny.

 

POTWIERDZENIE PRZYJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek potwierdzać godziny przyprowadzenia i odbioru każdego dziecka z przedszkola poprzezwbicie indywidualnego kodu znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku i w środku przy wyjściu.

2. Brak potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka z przedszkola poprzez wbicie kodu powinno być zgłoszone nauczycielce niezwłocznie po wejściu do sali przez osobę przyprowadzającą.

3. Potwierdzony odczyt poprzez wbicie indywidualnego kodu znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby upoważnione)jest podstawą do naliczenia opłat za przedszkole.

 

PROCEDURA III

BEZPIECZEŃSTWA ZABAW W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN PRZEDSZKOLA

 

Cel procedury

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw

i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek poza teren placówki.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

1. Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane oraz zabawy swobodne dzieci były zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego. Przed każdym rozpoczęciem zajęć ma obowiązek sprawdzić stan techniczny sprzętu i zabawek .

2. Pomoc nauczyciela: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach dzieci w ogrodzie przed­szkolnym oraz podczas organizowanych spacerów i wy­cieczek.

3. Konserwator: ma obowiązek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie przedszkolnym sprawdzić jego stan oraz sprawność urządzeń ogrodowych, by upewnić się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

4. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników przedszkola podczas orga­nizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie spacerów i wycieczek.

 

Opis procedury – w przypadku zabaw w ogrodzie.

1. Podczas pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego obowiązuje regulamin pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego, który jest wywieszony przy drzwiach wyjściowych do ogrodu.

2. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września, nauczyciel uczy dzieci właściwego korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

3. Przed każdym wyjściem dzieci do ogrodu konserwator,nauczyciel lub pomoc nauczyciela, ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

4. Przed każdym wyjściem do ogrodu nauczyciel, personel pomocniczy ma obowiązek sprawdzić czy bramka wejściowa do ogrodu jest zamknięta.

5. W czasie pobytu w ogrodzie, nauczy­ciele, personel pomocniczy przebywają w miejscach największych zagrożeń (urządzenia skonstruowane do zabaw nad powierzchnią ziemi tj. huśtawki, drabinki, urządzenia do wspinania).

6. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.

7. Podczas nieobecności dzieci w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciele, inni pracownicy zobowiązani są do zabezpieczenia plandeką piaskownicy przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest co najmniej dwa razy do roku.

8. Po każdym pobycie w ogrodzie, należy uporządkować wszystkie przenośne zabawki, gromadząc je w miejscu do tego wyznaczonym.

9. Podczas pobytu w ogrodzie, dziecko korzysta z toalety znajdującej się na terenie przedszkola, udając się tam i z powrotem pod opieką nauczyciela, personelu pomocniczego.

10. Podczas zabaw w ogrodzie, dzieci nie oddalają się samowolnie z terenu. Wracając z terenu dzieci ustawiają się parami lub jedno za drugim prowadzone są przez nauczyciela.

11. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

a. przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem bezpiecznego użytkowania ogro­du przedszkolnego,

b. jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

 

12. W czasie nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie

głowy, przebywać w zacienieniu i mieć stały dostęp do napoju (woda niegazowana).

13. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych

nie sprzyjającymi (deszcz, mocny wiatr, zbyt wysoka, niska temperatura, burza, smog itp).

14. Podczas imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego odpowiedzialność za dziecko z chwilą rozpoczęcia uroczystości przejmują rodzice( opiekunowie prawni), osoby upoważnione do odbioru.

 

 

Opis procedury - w przypadku wyjścia dzieci na wycieczkę, spacer:

1. Nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek,

wyjść dzieci poza przedszkole. W przypadku wyjazdu na wycieczkę autokarem, nauczyciel ma obowiązek wypełnić kartę wycieczki.

2. Nauczyciel zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe.

3. Nauczyciel zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,

a. idzie zawsze od strony ulicy,

b. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

c. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

4. W przypadku organizowania wycieczki, dyrektor przedszkola powołuje spośród

nauczycieli kierownika, którego obowiązkiem jest:

· opracowanie programu i regulaminu wycieczki;

· zapoznanie dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki;

· zapewnianie warunków do pełnej realizacji planu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzorów w tym zakresie;

· zapoznanie dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienia warunków do ich przestrzegania;

· określanie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnianie opieki i bezpieczeństwa dzieciom;

· nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

· organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i opiekunów wycieczki;

· dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizowanie wycieczki;

· zabranie ze sobą kserokopii dokumentacji wycieczki;

5. Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie grup,których obowiązkiem jest:

· sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi;

· współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzeganie jej regulaminu;

· sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

· nadzorowanie wykonywania zadań i poleceń przydzielonych dzieciom;

· sprawdzanie stanu liczbowego przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

· wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

6. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługi przedszkola lub w

uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice (prawni opiekunowie) dzieci biorących udział w

wycieczce.

7. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku

szkolnego.

 

 

PROCEDURA IV

 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO

PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

Cel procedury

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego,

podczas jego pobytu w przedszkolu.

 

Zakres procedury

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitoro­wania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców

w stosunku do chorych dzieci.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni):przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalonym przez procedurę trybie,upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,podają prawidłowy i aktualny numer telefonu.

2. Nauczyciele:odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, stosują się do obowiązujących procedur, informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,

powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka, prowadzą działania prozdrowotne.

Dyrektor:monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdro­wia dzieci,podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.

Opis procedury

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel.

3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:

a. zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o cho­robie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

b. wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę,

c. na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów prawnych) wyznaczyć spo­śród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby

do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i od­notowuje ten fakt

w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje

ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.

 

PROCEDURA V

POSTĘPOWANIA, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZYŁ SIĘ WYPADEK

Cel procedury

Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przed­szkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia

w sytuacji wystąpienia wy­padku na terenie przedszkola.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

2. Nauczyciel: zapobiega wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewnia poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności sprowadza fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, informuje o wypadku dy­rektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

3. Dyrektor: powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi, powia­domić odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się

na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem, oraz powołać zespół powypadkowy.

Opis procedury:

1. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:

· przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyświetlaniu fil­mów edukacyjnych,

· uczenie dzieci przewidywanych zagrożeń,

· ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych,

· uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów, quizów,

· przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań,

2. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez prelekcje, rozmowy z zapro­szonymi do przedszkola gośćmi: policjanci, lekarze, strażacy, straż miejska, ratownicy medyczni.

3. Nauczyciel ma obowiązek:

· przekazywać dzieciom wiedzę o zdrowym stylu życia.

· otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,

· przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,

· tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,

· wdrażać programy profilaktyczne,

5. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:

· wymaga przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

· umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,

· dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek, sprzętu gaśniczego,

· zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, dba o zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych

i nagrzewających się elementów systemu grzewczego,

· dba o okresowe kontrole obiektów należących do przedszkola.

 

Postępowanie w razie wypadku:

1. W razie wypadku świadek lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość

o wypadku, podejmuje następujące działania:

· niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola;

· dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu, pożaru,

· niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,

· sprowadza fachową pomoc medyczną,

· w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,

· wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

· nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych,

· relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,

· informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły,

· sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

· dyrektora;

· rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

· pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się dyrektora, prokuratora orazkuratora oświaty.

4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor zawiadamia Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Postępowanie powypadkowe:

1. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku dyrektor przedszkola jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie do­kumentacji wypadku. Przed rozpoczęciem pracy zespołu powypadkowego dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

2. Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:

· przeprowadza postępowanie powypadkowe,

· sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

3. W skład zespołu wchodzi:

· pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

· społeczny inspektor pracy,

· jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z tych osób, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

· jeżeli w składzie zespołu nie mogą się znaleźć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ani społeczny inspektor pracy, do zespołu wchodzą dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie bezpie­czeństwa i higieny pracy,

· w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

4. Przewodniczącym zespołu jest:

· pracownik służby BHP,

· jeżeli w zespole nie ma ani pracownika służby BHP, ani społecznego inspektora pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników wyznacza dyrektor.

5. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu nie zgadzający się ze stanowiskiem przewodniczącego może przedstawić zdanie odrębne, które odnotowuje się w pro­tokole powypadkowym.

6. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

Zadania zespołu powypadkowego:

1. Zbadać przyczyny i okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.

2. Wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i wszystkich świadków wypadku.

<p id="h.p_lVzQ-bC8Aviz" class="CDt4Ke zf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2864