Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 7 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia poinformował o przedłużeniu obowiązywania zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia 2021 r.

Przedszkole działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Placówka jest w gotowości do podjęcia pracy dla dzieci rodziców z uprawnionych grup zawodowych wymienionych w rozporządzeniu.

W zakładce DOKUMENTY - "Wnioski czasowe zamknięcie" można pobrać wnioski, które należy przynieść ze sobą rano do placówki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.


Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie opotrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni wpodmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne wzwiązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę wjednostkach zapewniających bezpieczeństwo iporządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wrozumieniu art.6pkt5 ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),

g) są zatrudnieni wogrzewalniach inoclegowniach, októrych mowa wart.48a ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej,

h) są zatrudnieni wplacówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, októrych mowa wart.67 iart.69 ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej,

i)są zatrudnieni wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz winterwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni wformach opieki nad dziećmi wwieku do lat 3,

k) są zatrudnieni wjednostkach systemu oświaty, októrych mowa wart.2 ustawy zdnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia wprzedszkolu, oddziale przedszkolnym wszkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-12
Data publikacji:2021-04-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa
Liczba odwiedzin:2589